Statut

STOWARZYSZENIE ESTETYCZNEGO I NOWOCZESNEGO SZCZECINA

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. nr 20, poz. 104 z 1989 roku, z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części Statutu Ustawą, oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może używać skróconych nazw „Stowarzyszenie SENS” oraz „SENS”.

§2
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Szczecin

§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim obszar miasta Szczecin i gminy ościenne, a w dalszej kolejności powiaty ościenne, obszar województwa zachodniopomorskiego i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego.

§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, których cele działalności nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flag, odznak i innych środków identyfikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§7
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw innym osobom fizycznym i prawnym z wykorzystaniem dozwolonych prawem umów.

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§8
1. Do celów Stowarzyszenia należy:
a) działalność na rzecz szeroko pojętego rozwoju miasta Szczecin i jego okolicy,
b) popularyzacja wiedzy o Szczecinie i jego okolicach, jego historii i dziedzictwie, sprawach bieżących i planach na przyszłość,
c) popularyzacja wiedzy o współczesnej architekturze i urbanistyce,
d) popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury miejskiej, między innymi z zakresu infrastruktury transportowej oraz inżynierii budowlanej,
e) promowanie miastotwórczych rozwiązań urbanistycznych i idei zrównoważonego rozwoju, w tym idei zrównoważonego transportu,
f) promowanie rozwiązań komunikacyjnych, architektonicznych i urbanistycznych, najlepszych pod względem funkcjonalnym, estetycznym, technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym,
g) promowanie rozwoju przestrzeni miejskiej, rewitalizacji miejskich placów, ulic i zabudowy, działalność na rzecz tworzenia przestrzeni publicznych przyjaznych pieszym, troska o małą architekturę i zieleń,
h) promowanie tworzenia architektury na wysokim poziomie estetycznym i funkcjonalnym, sprzeciwianie się powstawaniu architektury na niskim poziomie oraz szkodliwej przestrzennie,
i) integracja środowisk, w tym studentów i pracowników z różnych uczelni, fachowców z wszelkich branż związanych z inwestycjami i rozwojem miasta, jak i pasjonatów niezwiązanych zawodowo z ww. branżami, popierających rozwój Szczecina i okolic, wymiana wiedzy, doświadczeń i wzajemne wsparcie celem wspólnego, skutecznego działania.
2. Cele opisane w ustępie 1 realizowane są na rzecz całego społeczeństwa polskiego.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez działalność nieodpłatną w postaci:
a) prowadzenia serwisu internetowego zawierającego informacje o istniejących, projektowanych i planowanych elementach infrastruktury miejskiej,
b) prowadzenia kampanii i działań popularyzacyjnych na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej i infrastruktury z nią związanej oraz poprawy jakości przestrzeni miejskiej,
c) organizacji i uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykładach, wystawach i wycieczkach, przedstawiających aktualny stan oraz wiedzę dotyczącą istniejących, projektowanych i planowanych inwestycji w sferze infrastruktury miejskiej, w szczególności na obszarze miasta Szczecin,
d) występowania na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w procedurach planistycznych, postępowaniach administracyjnych oraz procesach sądowych, związanych z wpływem na rozwój infrastruktury miejskiej, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych,
e) opiniowania planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej,
f) działalności na rzecz zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, działalności na rzecz tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz angażowania się w ich tworzenie i zmiany,
g) przeprowadzania i przedstawiania niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej,
h) współpracy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową,
i) prowadzenia działalności archiwalnej, popularyzacyjnej i wydawniczej non profit.

§ 10
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 11
Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celów Stowarzyszenia opisanych w § 8 Statutu.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych.

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz popiera idee, zawarte w § 8 Statutu.
2. Kandydat na członka zobowiązany jest:
a) złożyć pisemną deklarację o zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia oraz chęci wstąpienia do Stowarzyszenia,
b) zaprezentować swoją osobę na najbliższym posiedzeniu Zarządu oraz umotywować swoją chęć przystąpienia do Stowarzyszenia.
3. O przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Od uchwały o odmowie przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
c) wypowiadać się i wyrażać opinię we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) uczestniczyć we wszelkich formach działania, służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
e) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
f) uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu i stanowisk Stowarzyszenia,
g) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 15
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia,
b) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składek członkowskich, według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków.

§ 16
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
b) wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim pisemnym upomnieniu, z powodu nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą składek członkowskich,
c) wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim pisemnym upomnieniu, z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym w procesie karnym, lub w procesie cywilnym oraz w jakimkolwiek innym procesie, w którym wobec członka Sąd orzekł karę dodatkową utraty praw publicznych,
e) śmierci członka Stowarzyszenia,
f) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Wystąpienia i upomnienia pisemne, o których mowa w punktach a, b i c, mogą zostać zrealizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Od uchwały o wykluczeniu przez Zarząd przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co pół roku jako sprawozdawcze i co rok jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adres podany w deklaracji członkowskiej, o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 39.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie Statutu i jego zmian,
b) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c) wybór i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie i podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
e) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
f) ustalanie na wniosek Zarządu zasad polityki finansowej Stowarzyszenia, w szczególności wysokości i częstotliwości wpłat składek członkowskich,
g) nadawanie godności członka honorowego,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje, z zastrzeżeniem § 25, Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub zadania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków stowarzyszenia, a jego kadencja trwa 1 rok. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na to samo stanowisko.
3. Kandydatami do Zarządu nie mogą być osoby, które będąc członkami ustępującego Zarządu nie otrzymały absolutorium od Walnego Zebrania Członków.
4. Wybór Prezesa, Wiceprezesa Sekretarza i Wiceprezesa Skarbnika odbywa się w trzech odrębnych głosowaniach tajnych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
5. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Komisji Rewizyjnej, ani być związani stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
7. Podczas pierwszego zebrania Zarządu członkowie Zarządu spośród swojego grona w głosowaniu jawnym wybierają Wiceprezesa ds. administracyjnych (Sekretarza) i Wiceprezesa ds. finansowych (Skarbnika).
8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, z uwzględnieniem § 24.

§ 24
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W nadzwyczajnych sytuacjach posiedzenie Zarządu zwołuje jeden z Wiceprezesów na wniosek przynajmniej połowy członków Zarządu.

§ 25
1. W przypadku ustania członkostwa lub ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu, Prezes Stowarzyszenia, a w przypadku jego braku Wiceprezes ds. administracyjnych (Sekretarz), zwołuje w terminie 30 dni nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Na Walnym Zebraniu Członków ustępuje dotychczasowy Zarząd i odbywają się nowe wybory, których celem jest wyłonienie nowego Zarządu na okres do końca bieżącej kadencji.
2. Wybór członków nowego Zarządu odbywa się na zasadach opisanych w § 23. Kadencja członków Zarządu wybranych przez nadzwyczajne Walne Zebranie Członków trwa do końca bieżącej kadencji Zarządu wyłonionego przez ostatnie zwyczajne Walne Zebranie Członków, z uwzględnieniem ustępu 1.
3. Podczas pierwszego zebrania Zarządu członkowie Zarządu spośród swojego grona w głosowaniu jawnym wybierają Wiceprezesa ds. administracyjnych (Sekretarza) i Wiceprezesa ds. finansowych (Skarbnika).

§ 26
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności wszystkich członków Zarządu.

§ 27
Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c) uchwalanie planów i kierunków działalności Stowarzyszenia,
d) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
g) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczania i przyjmowania członków,
h) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,
i) prowadzenie dokumentacji prac Stowarzyszenia,
j) przygotowywanie i składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia,
k) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
l) regularne opracowywanie, aktualizowanie i podawanie do wiadomości członków oficjalnych stanowisk Stowarzyszenia,
m) powoływanie i koordynowanie działalności sekcji i komisji, a także powoływanie ich kierowników i przewodniczących,
n) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, który kontroluje działalność Stowarzyszenia i Zarządu.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny wskazany przez Przewodniczącego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu, bez prawa głosu w głosowaniach.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia wybieranych na okres 1 roku.
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Zarządu Stowarzyszenia.
6. Podczas pierwszego zebrania Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji spośród swojego grona w głosowaniu jawnym wybierają Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.

§ 29
1. W przypadku ustania członkostwa lub ustąpienia któregokolwiek z członków Komisji Rewizyjnej
Zarząd zobowiązany jest do zwołania w terminie 30 dni nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
2. Wybory uzupełniające członków Komisji Rewizyjnej odbywają się w na zasadach opisanych w § 28. Kadencja członków Komisji wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji Komisji wyłonionej we wcześniejszym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków.
3. Podczas pierwszego zebrania Komisji Rewizyjnej po wyborach uzupełniających członkowie Komisji spośród swojego grona w głosowaniu jawnym na nowo wybierają Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.

§ 30
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

§ 31
Do obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej,
c) zgłaszanie – na zasadzie wyłącznego prawa – wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,
d) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

§ 32
1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub też podległe członkom Stowarzyszenia z tytułu zatrudnienia.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 33
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział V – Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 34
Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach innych niż wymienione w § 35 uprawnieni są:
a) dowolny członek Zarządu,
b) inna osoba pisemnie upoważniona przez Prezesa lub obu Wiceprezesów, w okresie i zakresie określonym w upoważnieniu – dotyczy to w szczególności postępowań administracyjnych lub sądowych oraz procedur planistycznych.

§ 35
Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI – Majątek Stowarzyszenia

§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe oraz wartości niematerialne (w tym intelektualne) i prawne.
2. Na środki finansowe składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) wpływy pochodzące z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia przez dotacje organów administracji rządowej i samorządowej, fundacji i innych organizacji oraz instytucji.

§ 37
Rokiem obrotowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

§ 38
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana dokonywane są przez Walne Zebranie Członków działające na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 39
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku prawomocnej uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów osób obecnych na sali przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele wymienione w § 8 Statutu.

§ 40
Sprawy nieuregulowane w Statucie, lub których interpretacja budzi wątpliwości, rozstrzyga Zarząd w oparciu o Ustawę, w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia.