, ,

Co dalej z Podzamczem?

2W związku z pracami nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz planowaną inwestycją drogową na Łasztowni, przesłaliśmy do Prezydentów, Radnych, Architekta Miasta oraz Biura Planowania Przestrzennego Miasta list, w którym zwracamy uwagę na niezbędne dalsze udoskonalenia oraz na rodzącą się aktywność na tym obszarze. Co jeszcze doskwiera Podzamczu? Jak mu pomóc w dłuższej perspektywie? Zachęcamy do lektury!

Szczecin, 13. marca 2014 r.

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina od początku swojego istnienia z wielką dbałością i zaangażowaniem podchodzi do spraw zagospodarowania i odbudowy szczecińskiego Podzamcza. Wiele miesięcy temu, decyzją Prezydenta Mariusza Kądziołki udało nam się doprowadzić do ostatecznego zlikwidowania możliwości parkowania pojazdów na terenie Rynku Siennego. Od tamtego czasu bacznie przyglądamy się zachodzącym w związku z tym zmianom oraz wyciągamy kolejne wnioski dotyczącego tego cennego obszaru.

Ogólna ocena winna zostać streszczona do następujących wniosków:
- Brak zorganizowanej aktywności społecznej na Rynku Siennym
- Brak oddolnych, spontanicznych wydarzeń artystycznych
- Brak darmowych publicznych miejsc do siedzenia
- Brak zieleni, miejsc naturalnie częściowo zacienionych
- Bałagan komunikacyjny od granicy poprzedniej decyzji administracyjnej
- Brak połączenia z Bulwarami Nadodrzańskimi
- Wstrzymanie inwestycji, istniejące przestrzenie buforowe
- Brak dogodnego połączenia z wyższym tarasem Starego Miasta
- Duża dowolność ładu przestrzennego (reklamy, kolorystyka)
- Słabe skomunikowanie terenu

Wszystkie powyższe aspekty stoją u podstaw braku oczekiwanego rozwoju dzielnicy. Progres tego obszaru jest kluczowy, ze względu na rozrost atrakcyjnych inwestycji w jego bezpośrednim obrębie. Obecnie należy obrać kierunek, mający na celu intensyfikację i spajanie obszaru Kwartału Kultury wraz z zabudową Śródodrza.
Jakie kroki należy podjąć? Orientowanie się na kwestie, które pozwolą inwestorom prywatnym przy udziale skoordynowanych inwestycji/decyzji miejskich doprowadzić do ukończenia budowy najważniejszej obok Śródmieścia dzielnicy Szczecina.

Za kluczowe należy przyjąć:
1. Uporządkowanie, relokacja, montaż słupków wydzielających część pieszo-rekreacyjną oraz zieleń ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Muzeum Narodowego.
2. Montaż ławek, drzew donicowych oraz koszy na śmieci na obszarze pozbawionym tego typu infrastruktury i nasadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem Rynku Siennego oraz terenu przed Muzeum Narodowym.
3. Wytyczenie przejścia dla pieszych na wysokości nowowybudowanych schodów na Bluwary.4. Objęcie obszaru specyjalnymi zapisami Planu, dotyczącymi kwestii reklam i estetyki.
5. Wprowadzenie SPP
6. Przyjęcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zakładającego zmianę szerokości Trasy Nadodrzańskeiej na odcinku od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej oraz zabudowę wzdłuż Odry i budowę Mostu Kłodnego wraz z przeprawą tramwajową na teren Łasztowni.
7. Pozostawienie rzeźby Heiligera w obrębie Muzeum Narodowego.
8. Wsparcie aktywności Podzamcze.org oraz innych oddolnych inicjatyw w rejonie Podzamcza/Starego Miasta

Poglądowa mapa Rynku Siennego i proponowanych zmian infrastrukturalnych (źr.: google):

1

Zielony – istniejące tymczasowe konstrukcje gastronomiczne
Czerwony – obszar wymagający inwestycji w ławki, zieleń donicową oraz kosze na śmieci
Żółty – Obszar wymagający wydzielenia od ruchu kołowego pojazdów oraz umiejscowienia ławek

Obecnie słupki chronią obszar Rynku Siennego oraz część terenu przed Muzeum Narodowym. Obydwie strefy piesze rozdziela obszar zaznaczony na żółto przy narożniku placu. Pełni on funkcję parkingową oraz teoretycznie dostaw/obsługi muzeum. Należy przestawić obecnie zamontowane słupki usytuowane prostopadle do ul. Mściwoja tak, aby ich oś była równoległa do tejże ulicy. Połączy to teren przed muzeum z pozostałą częścią rynku oraz stworzy zupełnie nowy dostęp do rzeźby Heiligera. Na tym odcinku należy zamontować jeden lub dwa słupki które mogą zostać złożone na potrzeby Muzeum lub służb publicznych. Pozostała część zaznaczona na żółto przy Rynku Nowym, powinna zostać uzbrojona w słupki stanowiące fizyczną barierę przed parkowaniem w tym newralgicznym miejscu. Po pierwsze samochody zasłaniają widoczność w miejscu przecięcia klilku korytarzy komunikacyjnych, a po drugie parkowane są na trawniku. Całość powinna przywrócić pewną myśl urbanistyczną tego miejsca, które dziś poszatkowane jest poprzez funkcje komunikacji kołowej, stanowiące zagrożenie, osłabiające funkcjonalność obiektów oraz tworzące koszmarne wrażenie estetyczne w obszarze Starego Miasta i zabytków. Tak zagospodarowana przestrzeń powinna mieć większy potencjał wykorzystania jej na cele prospołeczne. Warto nadmienić fakt, iż na terenie dzielnicy zawiązała się współpraca mieszkańców i przedsiębiorców – Podzmacze.org – mająca na celu aktywizację obszaru. Niezbędne jest dochowanie wszelkiej dbałości o architekturę oraz elementy charakterystyczne/artystyczne. Dodatkowo warto wspierać oddolne inicjatywy, takie jak choćby instalacja makiet nieistniejących już zabudowań. Krzewiące historię, tożsamość, wyobrażenie przesrzenno-urbanistyczne oraz zwiększające bazę odbiorców produktów turystycznych o osoby niedowidzące i niewidome. Autorem konceptu jest szczeciński przewodnik turystyczny Grzegorz Kruszewski.

Poglądowa mapa Podzamcza i proponowanych zmian infrastrukturalnych (źr.: google):

2

Zielony – obszar w obrębie którego należy wytyczyć przejście dla pieszych

Obecnie oddane do użytkowania nabrzeża są skutecznie odcięte od Podzamcza poprzez brak dogodnego połączenia centralnych części tych obszarów. Na zaznaczonym terenie należy utworzyć przejście dla pieszych/przejazd rowerowy. Może być to problematyczne ze względu na przekrój ul. Jana z Kolna. W związku z planowanym wyburzeniem łącznicy można rozważyć zamknięcie tej relacji, co pozwoli na zawężenie szerokości jezdni i wytyczenie przejścia oraz minimalizację kosztów tej inwestycji. Jeśli oba te obszary mają ze sobą współgrać i wzajemnie wykorzystywać podaż konsumentów/ turystów/ spacerowiczów krok ten jest niezbędny. Podobne uwarunkowania występują u podnóża Wałów Chrobrego, a częste kontrole prędkości wykonywane przez Policję na wysokości Trasy Zamkowej są czynnikami przemawiającymi na korzyść i łatwość wykonania zadania. Problem jest tymczasowy do momentu rozpoczęcia wdrożenia MPZP zakładającego nowe zabudowania na skraju bulwarów.

Poglądowa mapa Starego Miasta/Łasztowni i proponowanych zmian infrastrukturalnych (źr: google):

4

Zaznaczony możliwy przebieg nowej linii tramwajowej, która przebiegać powinna po nowym Moście Kłodnym na teren Łasztowni i dalej na Prawobrzeże. Na tym odcinku należy tak umiejscowić przystanki, aby dostęp do Podzamcza był możliwy praktycznie z każdej strony i nie wymagał długiego marszu do punktów docelowych. Obsługa linii także daje nowe możliwości komunikacji terenu w skali makro. Aspekty takie jak bezpośrednie połączenie z Niebuszewem, pl. Szarych Szeregów, Prawobrzeżem, Potulicką – Łasztowni, Starego Miasta, Filharmonii, Bulwarów oraz stworzenie alternatywnej przeprawy odciążającej Bramę Portową, która osiągnęła maksimum przepustowości, to istotne argumenty realizacji.

Warto także zwrócić uwagę, iż część z tych propozycji porkywa się z jednym z projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2014, którego założenia brzmią:
„Zadanie obejmuje:

1.Budowę nowego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją przez ul. Jana z Kolna na wysokości schodów prowadzących na bulwar Piastowski
2. Wyrównanie i wzmocnienie nawierzchni ulic i chodników na ul. Opłotki oraz na Rynku Nowym, wykonanie na stromych zejściach opasek i zjazdów przyjaznych osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych.
3. Zmianę organizacji ruchu na całym obszarze Podzamcza obejmującą: utworzenie strefy pieszej na ul. Opłotki i Nowym Rynku oraz wprowadzenie znaku „Strefa Zamieszkania” na pozostałych ulicach, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pieszo-turystycznego.
4. Wyznaczenie miejsc parkingowych i rozstawienie słupków i donic z zielenią chroniących przed parkowaniem w miejscach do tego nie wyznaczonych.
5. Budowę fontanny na Rynku Nowym w przypadku wyrażenia zgody przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, której lokalizacja i forma ustalona powinna być w formie odrębnego konkursu architektonicznego.
6. Ustawienie tablic ukazujących historię rynku Nowego, Starego Ratusza i okolicznej zabudowy, prezentujących zmiany zachodzące na przestrzeni wieków (m.in. historia stojącego w tym miejscu kościoła św. Mikołaja) oraz tablic objaśniających pomysł i koncepcję zagospodarowania współczesnego Podzamcza.
7. Budowę pięciu progów spowalniających na ul. Panieńskiej i Mściwoja fizycznie zabezpieczających przed przekraczaniem dozwolonej prędkości (20 km/h – strefa zamieszkania)
8. Ustawienie stylizowanych ławek, donic z zielenią, koszy na śmieci, dodatkowych latarni ulicznych na płycie Rynku Nowego.
9. Wykonanie projektu technicznego inwestycji, niezbędnych uzgodnień oraz przeprowadzenie Pod tą koncepcją podpisało się przeszło 1200 osób.

http://konsultuj.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/lista_ostateczna_SBO2014.pdf

3

Z poważaniem
Damian Lachowski
Prezes Stowarzyszenia SENS

Komentarze

1 osoba skomentowała artykuł: Co dalej z Podzamczem?

  • This is the punish Flowers at night | words on pieutrcs blog for anyone who wants to essay out out active this subject. You attending so much its nigh wearying to discourse with you (not that I truly would want…HaHa). You definitely put a new aerobatics on a topic thats been scrawled about for age. City whatsis, just high!

Dodaj komentarz

 

 

*