, ,

Stanowisko SENS w sprawie zmian w MPZP w centrum Szczecina

galaxy_011-150x150Plany związane z zagospodarowaniem terenu po dawnym hotelu Neptun i plany rozbudowy Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy budzi wiele kontrowersji. Nasze Stowarzyszenie postanowiło włączyć się do dyskusji na temat planów dotyczących tego miejsca.

Szczecin, 03. września 2013

Drodzy Mieszkańcy,

Od jakiegoś czasu trwają rozmowy dotyczące zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, m.in. w obszarze Centrum Handlowego Galaxy. Z doniesień prasowych oraz informacji udostępnianych przez Radnych, zauważalne jest przyzwolenie na sugerowane powiększenie powierzchni handlowej rzeczonego obiektu. W tym momencie pojawia się szereg wątpliwości, którymi pragniemy podzielić się z Państwem.

1. Kwestia pierwsza – zdrowe proporcje W Śródmieściu Szczecina wybudowane zostały dwa wielkopowierzchniowe obiekty handlowe: Kaskada oraz Galaxy. Od lat natomiast, nie doczekaliśmy się przyjęcia/przedstawienia kompleksowej strategii poprawy wizerunku Centrum naszego miasta. Nie od dziś wiadomo, że nowobudowane obiekty handlowe, bez trudu koncentrują na ich powierzchni ludzi zainteresowanych zarówno zakupami, jak i gastronomią oraz szeroko rozumianym życiem społecznym. Koncentracja ta jest bezpośrednio związana z następującymi aspektami:
- Estetyka, poczucie nowości – Bez inwestycji w te obszary, na zawsze „miastu” zostaną przypisane takie „walory” jak: bród, smród, krzywo, niebezpiecznie, natomiast centra handlowe będą oazą czystości, przyjemności, etc.
- Oferta handlowa – Dziś sieci handlowe w roli partnera widzą jedynie zarządców galerii handlowych, nie zaś gminę miasto Szczecin, czy pomniejszych właścicieli lokali usługowych.
- Parkowanie – Nowoczesne, dobrze skomunikowane i utrzymane parkingi wielopoziomowe, często wypadają bardziej korzystnie w kwestii kosztów postoju pojazdu, aniżeli Strefa Płatnego Parkowania, której brak spójnej strategii rozwoju.

Reasumując, brak permanentnych nakładów na kwestię poprawy estetyki i funkcjonalności Śródmieścia, będzie nadal pogłębiał przepaść atrakcyjności pomiędzy miejskim salonem a hermetycznymi zakątkami życia. Aby uniknąć tej niepożądanej tendencji, należy wdrożyć takie programy, jak proponowane przez SENS: Jedna Ulica Rocznie „JURek”, System Parkingów Miejskich (SPM) oraz utworzyć Katalog Mebli Miejskich połączony z konkursami na projekt kluczowych przestrzeni miejskich.

2. Kwestia druga – balans ekonomiczny
Znakomita większość podmiotów zlokalizowanych w galeriach handlowych jest zarejestrowana zagranicą oraz w pozostałych województwach Polski. Tym oto sposobem podatki należne od zysku tychże przedsiębiorstw trafiają do kas urzędów skarbowych, zlokalizowanych w innych polskich miastach. Podobnie rzecz ma się w przypadku transferu pieniędzy do innych krajów. Zmiany w Planie Zagospodarowania realnie wpływają na wartość gruntów. Jest to także znakomite narzędzie do planowania struktury społeczno-ekonomicznej miasta. Działania mające na celu zmianę przeznaczenia gruntów, będących własnością prywatną, może spowodować zysk przedsiębiorstwa nań ulokowanego. Pytanie, jaki zysk niesie ów zmiana dla Szczecina? W przypadku Galaxy, spowoduje to ograniczenie możliwości rozwoju handlu opodatkowanego w naszych urzędach skarbowych, czy choćby degradację terenu, który wg pierwotnych założeń miał pełnić rolę centrum usługowobiurowego z wysoką, atrakcyjną architektonicznie zabudową. Reasumując, zmiana doprowadzi, do ograniczenia szeroko rozumianego przyrostu lokalnej przedsiębiorczości, która nie godzi jedynie w osoby bezpośrednio prowadzące działalność gospodarczą w centrum miasta, ale także w podmioty współpracujące, takie jak dystrybutorzy czy właściciele lokali usługowych. Da kolejny pozorny kontrargument, aby odłożyć w czasie nakłady inwestycyjne w infrastrukturę miejską. Zmniejszy podaż lokalnego rynku pracy, pozostawiając na nim stanowiska pracy o niskiej specjalizacji, będące mało atrakcyjne dla chętni emigrujących obywateli naszego miasta. Wzmocni koncentrację komunikacyjną, która ogranicza możliwości dobrych przekształceń przestrzeni śródmiejskiej oraz rodzi chore pomysły, takie jak budowa podziemnych przejść dla pieszych, celem maksymalnej efektywności układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego. Te aspekty realnie pomniejszają wartość miasta jako całości.

3. Kwestia trzecia – mieć wizję i patrzeć szeroko
Wszystkie powyższe pytania, tezy i wnioski sugerują, iż w zamyśle Urzędników i Radnych dominuje postawa krótkowzroczna i irracjonalna. W dalekiej perspektywie ciężko znaleźć argumenty za proponowanymi zmianami. Fakt, jest to łatwiejsze posunięcie, które w prosty sposób można sprowadzić do twierdzenia, opartego na faktycznym przyroście zatrudnienia jedynie w centrum handlowym. Jest to bardzo wygodne w budowaniu wizerunku sukcesu ekonomicznego wynikającego ze zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zaangażowanie w pracę nad ułatwieniami dla jednego podmiotu jest nieproporcjonalne do prac nad systemową poprawą jakości Śródmieścia. Ryzyko pogłębienia niepożądanych dysproporcji jest ogromne, dlatego właściwym byłoby przewartościowanie swojego podejścia z niekorzystnego dla Szczecinian, na naturalnie korzystne.

Mamy nadzieję, iż powyższe spojrzenie na przyszłą decyzję planistyczną oraz jej bezpośrednie skutki dla miasta pozwolą Państwu łatwiej ustalić, co jest dobre dla ogółu naszego szczecińskiego Społeczeństwa. Rzadko kiedy w taki właśnie sposób analizowane są tego typu decyzje, a (nie)stety zawsze występuje wraz z nimi zjawisko akcji-reakcji.

Musimy rzetelnie omawiać wpływy naszego postępowania na całość miasta, aby świadomie wybierać najlepsze dla nas rozwiązania. Od jednego podpisu, zależy jakie koszty poniesiemy oraz jaki zysk jest możliwy do wypracowania. Bądźmy samolubnie patriotyczni, to wzbogaca.

Damian Lachowski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina SENS

Komentarze

Dodaj komentarz

 

 

*