,

Propozycje zmian do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina

Nasze Stowarzyszenie przedstawiło propozycje zmian do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.

Szczecin, 8 grudnia 2011 r.

Pan Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Propozycje zmian do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina

Na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LII/1380/10 z dnia 25 października 2010 r., mając na względzie prawidłową realizację założeń miejskiej polityki transportowej, jak również istniejące i przyszłe zapotrzebowanie na właściwą obsługę transportem zbiorowym, wnosimy następujące uwagi do przedłożonego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina:

1. zmiana w Tomie II „Kierunki”, w rozdziale 8. 3. SYSTEMY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ, w punkcie 8.3.3 fragmentu „26 Kwietnia, gen. Taczaka – do planowanej pętli przy osiedlu Zawadzkiego” na „26 Kwietnia, Santocką, Witkiewicza, gen. Taczaka, gen. Sosabowskiego, Szafera – do planowanej pętli przy osiedlu Zawadzkiego”;

2. dodanie w Tomie II „Kierunki”, w rozdziale 8. 3. SYSTEMY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ, w punkcie 8.3.3 następującego zdania: „Stworzone zostaną warunki dla budowy odgałęzień planowanej trasy tramwajowej do wnętrz osiedli mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Słonecznego i osiedla Bukowego.”;

3. dodanie w Tomie II „Kierunki”, w rozdziale 8. 3. SYSTEMY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ, w punkcie 8.3.5 następujących podpunktów:
- wydłużeniu trasy tramwajowej w al. Wojska Polskiego, od pl. Szarych Szeregów do pl. Zwycięstwa, wraz z budową odgałęzienia w ul. Jagiellońskiej od al. Wojska Polskiego do al. Piastów,
- wydłużeniu trasy tramwajowej w al. Piastów, od pl. Szarych Szeregów, poprzez ul. Wielkopolską i pl. Witosa do al. Wyzwolenia,
- budowie trasy tramwajowej od ul. Mickiewicza, poprzez ul. Janickiego i ul. Zawadzkiego, do ul. Szafera,
- budowie odgałęzienia od trasy tramwajowej w ul. gen. Sosabowskiego do Bezrzecza,
- budowie odgałęzienia od trasy tramwajowej w ul. Krasińskiego poprzez ul. Chopina do Osiedla Arkońskiego, wraz z przebudową istniejącej tam pętli autobusowej na tramwajowo-autobusową,
- wydłużeniu trasy tramwajowej w ul. Kołłątaja, od Ronda Sybiraków, poprzez ul. Warcisława, do połączenia z trasą tramwajową prowadzącą od ul. Krasińskiego,
- wydłużeniu trasy tramwajowej w ul. Matejki, od ul. Malczewskiego, poprzez ul. Gontyny, ul. Sczanieckiej, ul. Wilczą i ul. Bandurskiego, do ul. Warcisława;

4. dodanie w Tomie II „Kierunki”, w rozdziale 8. 3. SYSTEMY KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ, w punkcie 8.3.6 następującego zdania: „Przewiduje się także wprowadzanie ułatwień w ruchu drogowym dla komunikacji autobusowej.”;

5. w Tomie III „Jednostki planistyczne”, w karcie jednostki planistycznej S.B.19.G:
- w rubryce „Uwarunkowania” wykreślić zapis: „duża ilość wyburzeń budynków mieszkalnych w rejonie skrzyżowania z ul. Niemierzyńską, zachodnia pierzeja na odcinku ul. Zamoyskiego, zabudowa na trasie „przebicia” ulicy do pl. Giedroycia”,
- w rubryce „Polityka przestrzenna” zmiana fragmentu „na odcinku od ul. Niemierzyńskiej do pl. Giedroycia (przebicie przez istniejącą zabudowę) – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu + torowisko tramwajowe wydzielone” na „zachowanie obecnego układu urbanistycznego zabudowy pierzei ulic, budowa torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Niemierzyńskiej”,
- w rubryce „Polityka przestrzenna” zmiana fragmentu „na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Niemierzyńskiej dopuszcza się torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię” na „na odcinku od ul. Orzeszkowej do ronda Giedroycia dopuszcza się torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię”,
- w rubryce „Polityka przestrzenna” dodać zapis: „na odcinku od ul. Słowackiego do ul Orzeszkowej dopuszcza się utworzenie strefy pieszej łączonej z ruchem tramwajowym”;

6. w jednostce planistycznej S.D.14 Z oraz S.S. 08 Z – Wprowadzić trasę rowerową rezygnując jednocześnie z przebiegu przez działkę S.D. 06 i SD.0.7

7. w jednostce planistycznej S.Ł.10 GP. – Wprowadzić trasę rowerową;

8. w jednostce planistycznej Z.N. 22 Z. – Wprowadzić trasę rowerową oraz przedłużyć ją przez ulicę Budziszyńską i Ustowską (przez planowaną kładkę pieszo-rowerową) aż do drogi Z.N.21.G.

Z poważaniem,
Paweł Przychodzień
Stowarzyszenie SENS

Komentarze

Dodaj komentarz

 

 

*